Food.taxigo.com üldtingimused

Kasutades ja registreerudes veebilehe Vahendaja kasutajaks (edaspidi Kasutaja), kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused), nõustud Kasutustingimustega ning kohustud käesolevat Kasutustingimusi täitma.

Mõisted

Kasutaja – isik kes kasutab Vahendaja veebikeskkonda toidu või toiduainete tellimiseks, mille eest tasub veebilehel.

Vahendaja – Taxigo Tallinn OÜ läbi portaali food.taxigo.com

Portaal – food.taxigo.com

Täitja – Eesti Vabariigis teenust osutav toitlustaja või toiduainete tootja või edasimüüja.

Kuller – Kauba tarnija Täitja ja Kasutaja vahel

Maksete Vahendaja – interneti maksevõimalustega pangakaartide ja pangalinkide vahendaja. Rahvusvaheliste Interneti maksevõimalustega pangakaartide ja krediitkaartide vahendaja on Every-Pay AS – www.every-pay.com ja Eesti pangalinkide vahendaja on Maksekeskus AS – www.maksekeskus.ee

Teenuse üldtingimused

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Vahendaja ja Kasutajate vahelisi suhteid food.taxigo.com veebiportaalis pakutavate teenuste kasutamisel.

Vahendaja pakub veebiportaalis food.taxigo.com Kasutajatele võimalust tellida Toitlustajatelt või toidutootjatelt toitu või toiduaineid koos kohaletoimetamisega.

Vahendaja pakutavad teenused sõltuvad suurel määral kolmandate isikute teenuste kättesaadavusest. Eriliselt tasub siinkohal välja tuua interneti infrastruktuuride kättesaadavust ja toimimist, telefoniühenduse toimimist ja kättesaadavust, nii mobiilivõrkude toimimist kui ka maksesüsteemide toimimist. Kauba ja kullerteenuse eest on võimalik tasuda üksnes ettemaksuna kasutades internetimakse võimalustega pangakaarti või tasudes läbi pangalingi mida vahendavad Maksete Vahendajad. Portaali teenuse sujuvus on suuresti sõltuv kolmandate osapoolte teenustest. Vahendaja lehe kasutamisega ei kaasne kasutajale rohkem lisatasusid kui tellitud kauba ja transpordi eest. Omavahel arveldatakse Eesti Vabariigis käibel oleva valuutaga milleks on Euro.

Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus.

Kasutaja kohustub sisestama Portaali kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid, sh registreerima oma õige nime all ning esitama enda kehtiv telefoninumber.

Kasutaja kohustub mitte kasutama Vahendaja veebiportaali ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

Tellimuse esitanud Kasutaja ei saa tellimust tühistada ning on kohustatud tasuma Vahendaja-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse isegi juhul kui tellimust ei saa kohale toimetada kuna klient on sisestanud vale aadressi- ja/või kontaktandmed.

Kasutaja kohustub Vahendaja poolt vahendatud kaupu- või teenuseid kasutama ainult seadusega ettenähtud piirides. Kaupade ja teenuste eest tasumine käib läbi kolmandate osapoolte ehk läbi Maksete Vahendaja.

Kui kaupa ei ole võimalik kohale toimetada kliendi poolt esitatud valeandmete tõttu või kliendi mittereageerimisel tellimuse täitmise viimases etapis ehk toidu kohalevedu, ilmastikuolude või mõne muu force-majeure tõttu, siis kauba ja teenuse eest tasutud vahendeid ei tagastata.

Kuna tegu on kiiresti rikneva kaubaga, mis ei kuulu edasi müümisele, siis kaupa on võimalik tagastada üksnes juhul kui Kasutaja tellimus sai täidetud valesti ehk talle saadeti vale kaup. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud viivitamatult ühendust võtma Täitjaga (Toitlustaja) kelle kontaktid on leitavad food.taxigo.com veebilehel või siis ühendust võtma Vahendaja’ga telefonil +372 5815 0000.

Vahendaja õigused, kohustused ja vastutus

Vahendaja ei ole toidu- ega toiduainete valmistaja vaid vahendaja ja toidu kuller, seega ei vastuta Vahendaja toidu kvaliteedi, kvantiteedi ja muude aspektide eest.

Vahendaja omab õigust igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata oma teenuse pakkumise kõigile Kasutajatele või üksikutele kasutajagruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites Kasutajate ees lahtised tellimused.

Portaalis avaldatud Toitlustajate tooted ja teenused ei tähenda seda, et need pakkumised oleksid siduvad ehk et peaksid igal ajahetkel kättesaadavad olema. Pakkumised muutuvad siduvaks pärast seda kui Kasutaja on Portaali vahendusel tellimuse sooritanud.

Vahendaja ei oma võimu selle üle kas Täitja Portaali vahendatud tellimusi töötleb või mitte. Seega saab Vahendaja Kasutaja tehtud tellimuse Toitlustaja nimel vastu võtta alles siis kui Täitja on tellimuse kinnitanud

Juhul kui Vahendaja saab Täitjalt teada, et Kasutaja poolt välja valitud tooted ei ole kättesaadavad ja/või õigeaegselt tarnitavad annab Vahendaja või Täitja sellest Kasutajale viivitamatult teada. Sellisel juhul jääb leping sõlmimata. Siinjuures tagastab Vahendaja Kasutajale tema tellimuse eest tehtud makse 5 tööpäeva jooksul.

Vahendaja-l on õigus saata Kasutajatele personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi millest Kasutajal on õigus keelduda.

Vahendaja on kohustatud kandma Täitjale Kasutaja poolt tasutud raha vastavalt lepingule. (Üldiselt 7 päeva jooksul kui pole kokkulepitud teisiti.) Raha kantakse Täitja esitatud Eesti Vabariigis asuvale pangaarvele.

Isikuandmete töötlemine

Andmeid, mida Vahendaja on saanud Kasutajalt Portaali kasutajaks registreerimisel ja Portaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on Vahendaja-l õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

Antud Kasutamistingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku tema isikuandmete kasutamiseks ja edastamiseks järgmistel viisidel:

  • Kasutaja eesnime ja telefoninumbri edastamine Täitjale tellimuse täitmiseks ja identifitseerimiseks.
  • Kullerile Kasutaja eesnime, aadressi ja telefoni numbri edastamine tellimuse täitmiseks viimases etapis ehk transport ning kliendile kauba üleandmiseks.
  • Kasutaja andmete edastamine Politseile, Maksete Vahendajale või muule uurivorganile juhul kui Kasutaja on tellimuse tegemiseks või selle katsetamiseks kasutanud varastatuks tunnistatud pangakaardi andmeid.
  • Kasutajale Portaali personaliseerimiseks ning korduv-tellimuste lihtsustamiseks. (näiteks aadresside, nime ja telefoninumbri salvestamine väljadel, et Kasutaja neid korduvalt sisestame ei peaks.)

Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Täpsemalt on isikuandmete töötlemise kohta info kättesaadaval aadressil food.taxigo.com/privacy-et või päringu edastamisel aadressile [email protected]

Tingimuste muutmine

Vahendaja-l on igal ajal õigus Portaali ja teenuste parendamise nimel ja tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Portaalis. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

Lõppsätted

Veebiportaali kasutamisest tulenevatele õigussuhtele Kasutaja ja Vahendaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Portaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Vahendaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöörduvad osapooled Harju Maakohtu poole.

Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Vahendaja vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted igal ajal üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Vahendaja ees.